Regulamin wypożyczalni kajaków „Gościniec Krasieńka”

 1. Wydanie sprzętu następuje po:
 2. Zapłaceniu za usługę wynajmu sprzętu lub okazaniu potwierdzenia zapłaty/rezerwacji elektronicznej
 3. Podpisaniu umowy wynajmu (należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 4. Zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni kajaków „Gościniec Kasieńka”
 5. Cena za wypożyczenie sprzętu określa cennikiem usług „Gościniec Kasieńka”.
 6. Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko i wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za nieletnich.
 8. Rezerwacji można dokonać telefonicznie na nr +48 534 126 094 lub przez stronę internetową https://kajaki-krasienka.pl/,
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do przybycia do Gościna Kasieńka oraz poinformowaniu obsługi o swoim przybyciu na 30 min przed godziną na jaką zarezerwował kajaki,
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do powyższego regulaminu oraz do instrukcji i poleceń wydawanych przez obsługę  wypożyczalnie kajaków „Gościniec Kasieńka” oraz w przypadku zaistnienia zagrożenia do poleceń służb do tego uprawnionych,
 11. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 12. W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia Może odmówić wydania sprzętu,
 13. Zestaw Kajakarski składa się z kajaku, kamizelki asekuracyjne oraz wioseł,
 14. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i wypożyczalnię kajaków „Gościniec Kasieńka „
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt,
 16. Sprzęt powinien być używane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami,
 17. Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków „Gościniec Kasieńka” powinien być w stanie w jakim został wypożyczony wynajmującemu .
 18. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 45 zł za każdą z osób
 19. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia sprzętu (kajaku, wioseł, kamizelek) Wypożyczający zobligowany jest do zapłaty równowartość 100% ceny rynkowej nowego sprzętu bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 20. Wypożyczalnia kajaków „Gościniec Kasieńka” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 21. Wypożyczalnia kajaków „Gościniec Kasieńka” nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 22. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków „Gościniec Kasieńka” będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu jaki pozostał do dyspozycji wynajmującego bez prawa zwrotu pieniędzy.
 23. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy terytorialnie dla wypożyczalni kajaków „Gościniec Kasieńka”

 

 

 

Regulamin spływów

 1. Wszystkie warunki zawarte w Regulaminie wypożyczania kajaków „Gościniec Kasieńka” odnoszą się również do organizowanych spływów.
 2. Organizatorem spływu kajakowego nazywany osobę rezerwującą sprzętu dla grupy osób.
 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za grupę oraz wypożyczony sprzęt dla której organizuje spływ.
 4. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, za ich bezpieczeństwo odpowiada organizator spływu.
 5. Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, wiosło, kamizelkę asekuracyjną i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.
 6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w i na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych środków o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na spływ.
 8. Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowego, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu.
 9. Wypożyczalnia kajaków „Gościniec Kasieńka” ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.
 10. Podpis złożony przez Organizatora na umowie najmu wiąże się z akceptacją przez niego i uczestników spływu Regulaminu spływów kajakowych oraz regulaminu wypożyczalni.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.